Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2018

I-Konkurs- „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2018”

 

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W 2018 ROKU

 „POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ – edycja 2018” 

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok wynoszą 731.225,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2018”

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA” - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” – „KONKURSY”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA”).

Treść konkursu dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Instrukcja_wypełniania_oferty-_bezdomność.docx

docxWzór_oferty_2018-bezdomność.docx

xlsxZałącznik_nr_1_-bezdomność.xlsx

docxZałącznik_nr_2_-_bezdomnosć.docx

xlsxZałącznik_nr_3-bezdomność.xlsx

docxZałącznik_nr_4-_bezdomność.docx

Załącznik_nr_5-bezdomność.doc

Załącznik_nr_6-bezdomność.doc

docxZał.7_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji-_bezdomność.docx

docxWzór_sprawozdania_2018-bezdomność.docx