Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności Edycja 2012"

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności Edycja 2012

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25  ust.1 ustawy
o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 tejże ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i  zagrożonych bezdomnością.

 

W bieżącym roku na  realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł.

 

szczegółowe informacje : ogłoszenie_o_konkursie