Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

Erstellt am 11. mai 2016

(AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH ORAZ KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM)

 

 

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok wynoszą 600.000,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

 

  1. 1)aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,
  2. 2)kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem.

 

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2016 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA” - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” – „KONKURSY”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA”).

Tekst_OP_z_akceptacją.pdf

Oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.rtf

Wzór_oferty.docx

Wzór_sprawozdania.docx